Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑΣ». Η επωνυμία του Σωματείου στην Αγγλική Γλώσσα είναι «HELLENIC SOCIETY OF TRANSLATION STUDIES».

Άρθρο 1
Ίδρυση, επωνυμία, έδρα και γλώσσα του Σωματείου

 1. Οι συμμετέχοντες στη 2η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων ιδρύουν Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑΣ» (στο εξής αποκαλούμενο «Σωματείο»). Η επωνυμία του Σωματείου στην Αγγλική Γλώσσα είναι «HELLENIC SOCIETY OF TRANSLATION STUDIES». Έδρα του Σωματείου είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης (Ελληνική Δημοκρατία).
 2. Το Σωματείο αναπτύσσει δραστηριότητες σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, επιφυλάσσει δε τη δυνατότητα να ιδρύει γραφεία του και σε άλλες πόλεις εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας.
 3. Επίσημη γλώσσα του Σωματείου είναι η ελληνική.
Άρθρο 2
Σκοπός
 1. Ο σκοπός του Σωματείου είναι μη κερδοσκοπικός – μη κυβερνητικός. Στόχος του είναι να αποτελέσει ένα χώρο ανταλλαγής απόψεων για διδάσκοντες, ερευνητές και επαγγελματίες στους τομείς της μετάφρασης και της διερμηνείας.
 2. Σκοποί του Σωματείου είναι οι ακόλουθοι:
  i. Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στους τομείς της μετάφρασης και της διερμηνείας.
  ii. Η προώθηση της επιμόρφωσης των καθηγητών που διδάσκουν μετάφραση και διερμηνεία στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση.
  iii. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ζητήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στη μετάφραση και τη διερμηνεία.
  iv. Η διευκόλυνση της επαφής μεταξύ επαγγελματιών και ακαδημαϊκών φορέων στους εν λόγω τομείς.
  v. Η ενημέρωση και συνεργασία σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο για καθετί που αναφέρεται στη μεταφρασεολογική έρευνα, στα αποτελέσματα και τις εφαρμογές της.
  vi. Η επικοινωνία επιστημονικά και πνευματικά με ανάλογα σωματεία και ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Άρθρο 3
Μέσα επίτευξης σκοπών
 1. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Σωματείο ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών μέσω δημοσιεύσεων και συναντήσεων. Ειδικότερα, διενεργεί και δημοσιεύει επιστημονικές έρευνες, καθιερώνει ειδικές περιοδικές εκδόσεις, οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια και διαλέξεις, αναζητεί και εξευρίσκει πόρους ώστε να χορηγεί στα μέλη του υποτροφίες για μετεκπαίδευση στο εσωτερικό και το εξωτερικό και χρησιμοποιεί γενικά κάθε νόμιμο μέσο που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβούλιου του, συντελεί στο να πραγματοποιηθούν οι σκοποί του Σωματείου.
 2. Το Σωματείο επιδιώκει τη δημιουργία και διατήρηση δεσμών και επαφών με εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μετάφρασης και της διερμηνείας. Οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του Σωματείου ο οποίος έχει πολιτικά κίνητρα ή κίνητρα που επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς, απαγορεύεται.
Άρθρο 4
Μέλη
Όροι της εισόδου, της αποχώρησης και της αποβολής των Μελών
 1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
  i. Δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο ως τακτικά μέλη έχουν φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται συστηματικά με κάποιο γνωστικό πεδίο που συνδέεται άμεσα με τη μεταφρασεολογία.
  ii. Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (μέσω του Προέδρου), η Γενική Συνέλευση με απόφασή της κατά πλειοψηφία 2/3 ανακηρύσσει επίτιμα μέλη, άτομα με αναγνωρισμένη προσφορά στο χώρο της μετάφρασης και της διερμηνείας. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλουν συνδρομή
 2. Ένα μέλος χάνει την ιδιότητά του αν παραιτηθεί, διαγραφεί ή αποδημήσει.
 3. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως την παραίτησή τους, η οποία πρέπει να κατατίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δύο μήνες πριν την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να διαγράφει οποιοδήποτε μέλος δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις ή επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά.
 5. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.
 6. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου πρόσωπο που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και πρόσωπο που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.
 7. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.
 8. Η ανακήρυξη των τακτικών και έκτακτων μελών πραγματοποιείται με οριστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν γραπτής αιτήσεως των ενδιαφερομένων.
Άρθρο 5
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μελών
 1. Τα Μέλη (τακτικά και επίτιμα) δικαιούνται:
  i. να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο,
  ii. να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο,
  iii. να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου,
  iv. να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου,
  v. να συμμετέχουν σε συναντήσεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει το Σωματείο καταβάλλοντας μειωμένο χρηματικό ποσό δικαιώματος συμμετοχής,
  vi. να λαμβάνουν αντίτυπο της περιοδικής έκδοσης του Σωματείου, καθώς και ενημερωμένους καταλόγους με τα μέλη του Σωματείου.
  vii. να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου,
  viii. να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα.
 2. Τα Μέλη υποχρεούνται:
  i. να προάγουν με κάθε νόμιμο μέσο και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους σκοπούς και τα συμφέροντά του Σωματείου,
  ii. να μην ενεργούν αντίθετα με το σκοπό, τα συμφέροντα και τις αρχές του Σωματείου,
  iii. να συμμορφώνονται πλήρως και επακριβώς με την νομοθεσία που διέπει τα Σωματεία, με το Καταστατικό του Σωματείου και με τις αποφάσεις των διοικητικών της οργάνων,
  iv. τα τακτικά μέλη οφείλουν να καταβάλλουν ετησίως στο Σωματείο τη συνδρομή τους, το ποσό της οποίας καθορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ανά διετία,
  v.  να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη,
Άρθρο 6
Πόροι
 1. Οι απαραίτητοι πόροι για τη λειτουργία του Σωματείου προέρχονται από:
  i. τις εισφορές των μελών της,
  ii. τα έσοδα από συνέδρια και εκδόσεις,
  iii. δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αν τις δεχτεί ή όχι καθώς και κάθε άλλη έκτακτη πρόσοδο που πραγματοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέτει στο όνομα του Σωματείου σε Τράπεζα ή σε Ταμιευτήριο τα χρήματα που βρίσκονται στο Ταμείο του Σωματείου, αν το ποσό τους υπερβαίνει τα τριακόσια Ευρώ (€ 300,00-). Τα κατατεθειμένα ποσά αναλαμβάνονται στο σύνολό τους ή μερικώς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και επανακατατίθενται αν δεν χρησιμοποιήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο. 
Άρθρο 7
Οικονομική Διαχείριση
 1. Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου πραγματοποιείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 2. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.
 3. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της  Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε 3 μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
 4. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Σωματείου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του Σωματείου χρηματικό ποσό μέχρι 300 Ευρώ (€ 300-) και το υπόλοιπο κατατίθεται σε Ταμιευτήριο.
 6. Η ανάληψη χρημάτων από Ταμιευτήριο ενεργείται με επιταγή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.
 7. Οι πληρωμές του Σωματείου πραγματοποιούνται με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.
 8. Κάθε δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον έχει ληφθεί σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για ποσό μικρότερο από τριακόσια Ευρώ (€ 300-), σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
 9. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο/η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του/της Ταμία και του/της Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μέχρι τριακόσια Ευρώ (€ 300-) και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση.
Διοικητικά Όργανα
 
Άρθρο 8
Γενική Συνέλευση
 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Διοικητικό όργανο του Σωματείου, εκφράζει γνώμη για κάθε θέμα σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.
 2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά ανά δύο χρόνια, στο πλαίσιο και κατά τη διάρκεια της Συνάντησης των Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν έγγραφης αίτησης που θα υπογράφεται από το ένα τρίτο των μελών του Σωματείου. Στην περίπτωση αυτή η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της έγγραφης αίτησης.
 3. Η Γενική Συνέλευση είναι ανοικτή σε όλα τα μέλη του Σωματείου. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας (1) ψήφου, αυτοπροσώπως ή μέσω κατάλληλα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου που θα πρέπει απαραίτητα να είναι μέλος του Σωματείου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να προβεί σε τρεις (3) εξουσιοδοτήσεις κατά μέγιστο όριο.
 4. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική  Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως της, τη σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.
 5. Πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται από τα παρόντα μέλη της ο/η Πρόεδρος και ο/η Γραμματέας της.
 6. Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προκλήσεις που υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα. Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
 7. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
 8. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5)  τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα 30 (τριάντα) ημέρες πριν από την συζήτηση.
 9. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
 10. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
Άρθρο 9
Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
 1. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση από αντιπρόσωπό τους θα πρέπει να μεριμνούν ώστε ο τελευταίος, κατά την προσέλευσή του, να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη Γραμματεία του Σωματείου.
 2. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία αν, από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, είναι παρόντα σε αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου.
 3. Σε περίπτωση μη απαρτίας την ημέρα και ώρα που ορίστηκε για τη Γενική Συνέλευση, η Συνέλευση αρχίζει τη συνεδρίασή της τριάντα λεπτά αργότερα από το προκαθορισμένο και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.
 4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Το ίδιο ισχύει και για τις εκλογές μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.
 5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία .
 6. Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
 7. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
 8. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.
Άρθρο 10
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
 1. Η  Γενική Συνέλευση, όταν συνεδριάζει, συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.
 2. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.
 3. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.
 4. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι :
  i. η μελέτη των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού,
  ii. ο απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους,
  iii. η έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισμού,
  iv. η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από τριακόσια Ευρώ (€ 300-).
  v. ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημιώσεως για ημεραργίες και έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
  vi. ο καθορισμός της ετήσιας συνδρομής των μελών,
  vii. η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων αξίας  άνω των χιλίων Ευρώ (€ 1000-).
  viii. η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών,
  ix. η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
  x. η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής,
  xi. η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές,
  xii. η ανακήρυξη επίτιμων μελών, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακηρύσσει επίτιμα μέλη,
  xiii. η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου,
  xiv. η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα,
  xv. ο ορισμός ή η απαλλαγή επιτροπών από τα καθήκοντά τους, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου,
  xvi. οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
  xvii. η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου,
  xviii. η επιβολή εκτάκτων εισφορών,
  xix. η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως,
  xx. η απόφαση και απόφανση για οποιοδήποτε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
  xxi. η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου,
  xxii. η έγκριση εσωτερικών κανονισμών,
  xxiii. η αναστολή των εργασιών του Σωματείου,
  xxiv. η διάλυση του Σωματείου.
  xxv. στις περιπτώσεις με στοιχεία XXI, XXII, XXIII, XXIV για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.
Άρθρο 11
Διοικητικό Συμβούλιο
 1. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έναν/μία (1) Πρόεδρο, έναν/μία (1) Αντιπρόεδρο, έναν/μία (1) Γραμματέα, έναν/μία (1) Ταμία και τρία (3) μέλη. Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται από το άτομο που πλειοψήφησε πρώτο και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον/την Πρόεδρο, τον/την Αντιπρόεδρο, τον/την Γραμματέα, τον/την Ταμία και τα τρία μέλη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτημένο σε Σώμα παραλαμβάνει τη διοίκηση από το παλαιό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται κάθε δύο (2) έτη με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία σε κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
 2. Αν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί υποβάλλοντας έγγραφη αίτηση, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να το αντικαταστήσουν, επιλέγοντας ένα μέλος που συγκεντρώνει τα απαραίτητα για τη θέση προσόντα.
 3. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στο καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, η θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτομάτως για ένα τρίμηνο (3μηνο). Επίσης, την ίδια ημέρα της εκλογής, η Γενική Συνέλευση εκλέγει και τριμελή (3μελή) Ελεγκτική Επιτροπή. Η εκλογή διενεργείται με κοινό ψηφοδέλτιο όλων των υποψηφίων και ο αριθμός των ψήφων δηλώνει τη σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
Άρθρο 12
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να διαχειρίζεται τα συμφέροντα, τα ζητήματα και την περιουσία του Σωματείου σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και σύμφωνα με τον Νόμο. Ειδικότερα:
 1. διοικεί το Σωματείο,
 2. ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και, σε περίπτωση που αδυνατεί να το πράξει, τον εν λόγω έλεγχο ασκεί η Γενική Συνέλευση.
 3. αποφασίζει την  εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους,
 4. προετοιμάζει και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση,
 5. εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,
 6. έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού,
 7. ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν,
 8. διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου,
 9. αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου,
 10. συντάσσει τον απολογισμό της διαχείρισης της προηγούμενης διετίας και τον προϋπολογισμό της επόμενης, που τους υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση,
 11. είναι υποχρεωμένο να λογοδοτεί για τα πεπραγμένα κάθε διετίας,
 12. προσδιορίζει  και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί του Σωματείου,
 13. συγκροτεί διάφορες επιτροπές και ομάδες μελών στις οποίες μπορεί να αναθέτει την ευθύνη να οργανώνουν και να πραγματοποιούν τις επιστημονικές και λοιπές δραστηριότητες του Σωματείου,
 14. αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών,
 15. διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους,
 16. διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία της,
 17. διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις,
 18. ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με απόλυτη πλειοψηφία.
 19. μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου και ενημερωτικού φυλλαδίου,
 20. αποφασίζει για κάθε ζήτημα που συνεπάγεται δαπάνη ή νομική υποχρέωση του Σωματείου.  
 21. δέχεται ή διαγράφει μέλη,
 22. προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση,
 23. φέρει σε πέρας οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που προάγει τα συμφέροντα του Σωματείου και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Για κατεπείγοντα ζητήματα τα οποία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να επιλυθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε θέση να διενεργήσει ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου μεταξύ των τακτικών και επίτιμων μελών του Σωματείου. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αυτής προκύπτουν από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που αποστάλθηκαν στο/στη Γραμματέα μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία.

Άρθρο 13
Ο/η Πρόεδρος και οι αρμοδιότητές του/της

 1. Ο/η Πρόεδρος κατέχει την ανώτερη διοικητική θέση και έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
  i. προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις και στο Διοικητικό Συμβούλιο,
  ii. εκπροσωπεί το Σωματείο στις εξωτερικές της επαφές,
  iii. υπογράφει όλα τα επίσημα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα για πληρωμή των δαπανών,
  iv. μεριμνά ώστε να τηρείται πιστά και επακριβώς το Καταστατικό,
  v. συγκαλεί με δική του μέριμνα τη Γενική Συνέλευση,
  vi. μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών,
  vii. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση,
  viii. συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
  ix. διεξάγει με τον/την Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία,
  x. παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου,
  xi. υπογράφει με τον /την Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές,
  xii. υπογράφει με τον/την Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.
  xiii. κινεί, συνυπογράφοντας με τον/την Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.
  xiv. ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
  xv. καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου,
  xvi. αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον/στην Αντιπρόεδρο.
 2. Αν ο/η Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ή σχέσεις από τον/την Αντιπρόεδρο, και αν, επίσης, και αυτός/αυτή κωλύεται ή απουσιάζει, όποιος από τους Συμβούλους είχε συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους κατά τις αρχαιρεσίες. Πρόεδρος ή αναπληρωτής του αντιπροσωπεύουν το Σωματείο σε οποιαδήποτε Δικαστική, Διοικητική ή άλλη Αρχή, καθώς και σε περιπτώσεις που τρίτοι θα στρέφονταν κατά του Σωματείου, κι ακόμα εξωδίκως για όλες τις σχέσεις της.
Άρθρο 14
Ο/η Γραμματέας και οι αρμοδιότητές του/της
 1. Ο/η Γραμματέας:
  i. έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου,
  ii. είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του Σωματείου,
  iii. διαχειρίζεται τα αρχεία, τα έγγραφα και τις άλλες εκδόσεις του Σωματείου,
  iv. εισηγείται τα θέματα που θα συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο,
  v. τηρεί και διευθύνει το πρωτόκολλο των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων,
  vi. τηρεί τα μητρώα των μελών,
  vii. συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων,
  viii. μεριμνά για την υπογραφή των πρακτικών,
  ix. μεριμνά για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον/την Πρόεδρο,
  x. τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
  xi. τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα,
  xii. συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο  στοιχείο,
  xiii. τηρεί τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής,
  xiv. είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.
 2. Αν ο/η Γραμματέας κωλύεται ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα από τα μέλη του.
Άρθρο 15
Ο/η Ταμίας και οι αρμοδιότητές του/της
 1. Ο/η Ταμίας :
  i. διαχειρίζεται τους πόρους του Σωματείου,
  ii. ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως  που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο,
  iii. κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο Ταμιευτήριο,
  iv. καταρτίζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού και τους ισολογισμούς του Σωματείου,
  v. θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του/της Προέδρου, ότι του/της ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου,
  vi. τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου,
  vii. υποβάλλει κάθε χρόνο εξάμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Ο/η Ταμίας δεν μπορεί να κρατεί στα χέρια του/της ποσό μεγαλύτερο των τριακοσίων (300) Ευρώ. Το επιπλέον ποσό το καταθέτει σε Τράπεζα ή σε Ταμιευτήριο που θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Αν ο/η Ταμίας κωλύεται ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα από τα μέλη του.
Άρθρο 16
Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου
 1. Όσοι επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση (γραπτά ή ηλεκτρονικά) στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
 2. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συνδέσμου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα  της προτιμήσεώς τους, επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.
 4. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (3) τα αναπληρωματικά.
 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.
 6. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα  και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του Άρθρου 14 προκειμένου να  αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.
Άρθρο 17
Η Ελεγκτική Επιτροπή και οι αρμοδιότητές της
 1. Καθήκοντα της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι:
  i. να ελέγχει τη χρηματική και περιουσιακή γενική διαχείριση του Σωματείου
  ii. να υποβάλλει σχετική έκθεση στη Γενική Συνέλευση.
 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο και από το ίδιο ψηφοδέλτιο.
 3. Έχει ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και μπορεί να συνέρχεται για την επιτέλεση του έργου της, όταν την καλεί ο/η Πρόεδρος ή ο/η Γραμματέας του Σωματείου, πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση.
 4. Σε περίπτωση που δεν έχει κληθεί από τον/την Πρόεδρο ή τον/την Αντιπρόεδρο, μπορεί να απαιτήσει να της παραδώσουν τα βιβλία για να ελέγξει.
 5. Η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής λήγει μόλις αυτή τελειώσει το έργο της αφού λήξει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 18
Τροποποίηση του Καταστατικού
 1. Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από τη Γενική Συνέλευση με την προϋπόθεση η τροποποίηση να εγκριθεί με πλειοψηφία δύο τρίτων των έγκυρων ψήφων.
 2. Η απόφαση για διάλυση του Σωματείου λαμβάνεται κατόπιν ταχυδρομικής ψηφοφορίας και απαιτεί πλειοψηφία εννέα δεκάτων των τακτικών και επίτιμων μελών.
 3. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.
Άρθρο 19
Διαιτησία
 1. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μελών για ζητήματα που αφορούν τη σχέση τους με το Σωματείο υπόκειται σε διαιτησία.
 2. Όταν προκύπτει ανάγκη, το Σωματείο ορίζει μία Επιτροπή Διαιτησίας, η οποία απαρτίζεται από πέντε τακτικά μέλη της. Η Επιτροπή Διαιτησίας συστήνεται με τον ακόλουθο τρόπο: η κάθε πλευρά ορίζει εντός δεκαπέντε ημερών δύο μέλη ως διαιτητές και ανακοινώνει τα ονόματά τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι διαιτητές που έχουν επιλεχθεί εκλέγουν στη συνέχεια ένα πρόεδρο με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοπαλίας ο πρόεδρος ορίζεται με κλήρο.
 3. Η Επιτροπή Διαιτησίας αποφασίζει σε απαρτία και με απλή πλειοψηφία. Οφείλει να επιδεικνύει σύνεση και σοβαρότητα στις αποφάσεις της, οι οποίες είναι οριστικές.
Άρθρο 20
Εσωτερικοί Κανονισμοί
 1. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
 2. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.
Άρθρο 21
Διάλυση του Σωματείου
 1. Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται ειδικά για αυτό το λόγο και απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων.
 2. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης για τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου. Συγκεκριμένα ορίζεται ένα άτομο υπεύθυνο για τη ρευστοποίηση του Σωματείου, το οποίο θα αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα διατεθούν τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, αφού ταχτοποιηθούν όλες οι οικονομικές της υποχρεώσεις προς τρίτους. Τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να διατεθούν σε μία οργάνωση που να επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με το Σωματείο.
Άρθρο 22
Τύχη Περιουσίας του Σωματείου
Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται στο Παιδικό Χωριό SOS Φιλύρου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 23
Σφραγίδα / Σήμα

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική που αναγράφει στην περιφέρειά της την επιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑΣ και στο κέντρο την έδρα και το έτος που ιδρύθηκε το Σωματείο. Επίσης το Σωματείο έχει όμοια  σφραγίδα στην Αγγλική Γλώσσα στην οποία αναγράφεται επιπρόσθετα, εκτός από τα παραπάνω στοιχεία και το όνομα της χώρας (GREECE). Η επωνυμία του Σωματείου στην Αγγλική Γλώσσα είναι HELLENIC SOCIETY OF TRANSLATION STUDIES. Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 24
Βιβλία του Σωματείου

 Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι :
 1. Υποχρεωτικά
   α. Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.
   β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
   γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής  Συνελεύσεως των μελών.
   δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών.
   ε. Βιβλίο ιστορίας του Σωματείου.
 2. Προαιρετικά :
   α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
   β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
   γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.
   δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
   Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.
Άρθρο 25
Καθετί που δεν προβλέπει το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και από τους σχετικούς Νόμους «Περί Σωματείων» που ισχύουν κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία μπορεί να τροποποιεί η Γενική Συνέλευση, ή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 26
Γενικές Διατάξεις

 1. Το Σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.
 2. Πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.
Άρθρο 27
Προσωρινή Διάταξη
Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Σωματείου έως ότου ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής:
 1. Δικαίωμα εγγραφής των τακτικών μελών στην Εταιρεία: 20 Ευρώ.
 2. Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών: 30 Ευρώ.
Άρθρο 28
Διοικούσα Επιτροπή
Το Σωματείο διευθύνει Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή από πρόσωπα που ορίστηκαν στη συντακτική πράξη. Η Επιτροπή εκτελεί χρέη Διοικητικού Συμβουλίου ως την ημέρα που αυτό θα εκλέξει η Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 29
Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα, διαβάστηκε κατά άρθρο και ψηφίστηκε στο σύνολό του από τους ιδρυτές του, και θα υποβληθεί για έγκριση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, υπογράφεται δε ως εξής:

Θεσσαλονίκη, 15/05/2009

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ
α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
 1. Αναστασιάδη Μαρία – Χριστίνα
 2. Βηδενμάιερ Ανθή
 3. Βρέττα-Πανίδου Αικατερίνη 
 4. Γραμμενίδης Συμεών 
 5. Γρηγοριάδου Πασχαλίνα 
 6. Δημητρούλια Ξανθίππη 
 7. Κελάνδριας Παναγιώτης 
 8. Κόνολι Ντέϊβιντ 
 9. Κόρκας Βασίλειος 
 10. Κουρδής Ευάγγελος 
 11. Κριμπάς Παναγιώτης 
 12. Λαζαράτος Ιωάννης 
 13. Λουπάκη Ελπίδα 
 14. Μπατσαλιά Φρειδερίκη 
 15. Νενοπούλου Αντωνία 
 16. Νικολάου Πασχάλης 
 17. Παπαδήμα Μαρία 
 18. Παριανού Αναστασία 
 19. Σκορδύλης Κωνσταντίνος 
 20. Τσίτσα Μαρία 
 21. Φλώρος Γεώργιος 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νέα Πτέρυγα
Γραφείο 1α
54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310-99.75.28
e-mail: secretary@hs4ts.gr