Σίμος Γραμμενίδης

Ο Σίμος Γραμμενίδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο Θεωρία Μετάφρασης – Μεταφρασεολογία. Είναι διδάκτορας Θεωρητικής και Τυπικής Γλωσσολογίας [ειδίκευση Αντιπαραβολική Γλωσσολογία και Μετάφραση] του πανεπιστημίου Paris VIIDenis Diderot. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα όπως επίσης και σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων.

Έχει συγγράψει δύο βιβλία [La deixis dans le passage du grec vers le français, Ophrys, 2000 – Μεταφράζοντας τον κόσμο του Άλλου: Θεωρητικά αδιέξοδα – Λειτουργικές προοπτικές, Δίαυλος, 2009 ]. Είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος και συν-συγγραφέας ενός ηλεκτρονικού ακαδημαϊκού συγγράμματος [Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις της Μετάφρασης, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3901] καθώς και ο επιστημονικά υπεύθυνος της έρευνας «Καταγραφή της μεταφρασεολογικής έρευνας στον ελληνόφωνο χώρο και δημιουργία online διαδικτυακής Bιβλιογραφικής Βάσης Πληροφοριών» [http://niobe.frl.auth.gr/hstbibliography/].

Ακόμη έχει 50 περίπου δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Οι εργασίες του αφορούν τη γλωσσολογία της εκφοράς και τη μετάφραση [π.χ. «Traduire: transcrire, ré-écrire ou ré-énoncer?», Travaux Linguistiques du CerLiCo, no 24, Presses Universitaires de Rennes, σελ. 179 – 199, “The relevance of utterer-centered linguistics to Translation Studies”, Doubts and Directions in Translation Studies, Yves Gambier, Miriam Shlesinger & Radegundis Stolze (eds), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007, 297 – 308], τη θεωρητική προσέγγιση της μεταφραστικής πράξης [π.χ.  «Η έννοια του χώρου του χώρου στη μετάφραση: από μία τοπολογική προς μία δημιουργική προσέγγιση», Ε. Κουρδής & Ε. Λουπάκη (επιμ.) Όψεις της Ελληνόφωνης Μεταφρασεολογίας. Μελέτες για τη Μετάφραση αφιερωμένης στην Τώνια Νενοπούλου-Δρόσου, Θεσσαλονίκη: Publish City, 11-24., «Limpact du territoire dans le transfert de l’élément culturel français » Ronald Jenn & Corinne Osterds), Territoires et traduction, Presses Universitaires dArtois, 125-142,   « Le transfert des emprunts en grec », Palimpsestes, no 25], τη σχέση μεταξύ πολιτισμού και μετάφρασης [π.χ. “Mediating culinary culture: The case of Greek restaurant menus”, Across Languages and Cultures, Vol. 9: 2, 2008, 219 – 233], την απόδοση της ορολογίας της μετάφρασης [«Secondary term formation in Greek» (σε συνεργασία με Γ. Φλώρο), Cabré Castellvi, M. Teresa, Rosa Estopà Bagot & Chelo Vargas Sierra (eds), Neology in Specialized Communication, Terminology 18:1, Johns Benjamins Publishing Company, 86 – 104] και την ιστοριογραφία της μετάφρασης.  

Συμμετείχε στην ομάδα μετάφρασης του πρώτου τόμου του έργου του J. Nehama Histoire des Israelites de Salonique και είχε, επίσης, την επιστημονική επιμέλεια για την ελληνική έκδοση του έργου Terminologie de Traduction [Ορολογία της Μετάφρασης, Εκδόσεις Μεσόγειος 2008] των Jean Delisle, Ηannelore Lee-Jahnke & Monique C. Cormier όπως και την επιστημονική επιμέλεια για την ελληνική έκδοση του έργου της Cristiane Nord Translating as a Purposful Activity. Functional Approaches Explained [Η Μετάφραση ως στοχευμένη δραστηριότητα. Εισαγωγή στις Λειτουργικές Προσεγγίσεις, Δίαυλος 2014].

Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας, ιδρυτικό μέλος του International Network of Translation and Interpreting Studies Associations (INTISA) και Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

 

Simos Grammenidis

Simos Grammenidis is Professor of Translation Studies at the Department of Translation of the School of French, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. He received his Ph.D. in Theoretical and Formal Linguistics from University Paris VII – Denis Diderot in 1994, with specialization in Contrastive Linguistics and Translation.

Academically, his interest has focused on translation problems from linguistic, cultural and historical perspectives. He is the author of three books [La deixis dans le passage du grec vers le français, Ophrys, 2000, Μεταφράζοντας τον κόσμο του Άλλου: Θεωρητικά αδιέξοδαΛειτουργικές προοπτικές, Diavlos, 2009, Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις της μετάφρασης, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3901] and of several scientific articles [i.e. “Mediating culinary culture: The case of Greek restaurant menus”, Across Languages and Cultures, Vol. 9: 2, 2008, «Le concept de loyauté en traduction : d’un principe moral vers une stratégie traductionnelle», FORUM, vol. 9, no 2, 2011, « Le transfert des emprunts en grec », Palimpsestes, no 25, 2012, «L’impact du territoire dans le transfert de l’élément culturel français », Territoires et traduction, Presses Universitaires d’Artois, 2014, « The Greek-speaking Tradition » (in col. With G. Floros), A World Atlas of Translation, Y. Gambier & U. Stecconi (eds), Benjamins, 2019]].

He has translated several scientific books and he is the President of the Hellenic Society for Translation Studies.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νέα Πτέρυγα
Γραφείο 1α
54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310-99.75.28
e-mail: secretary@hs4ts.gr