Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της μετάφρασης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

Συγγραφείς: 

  • Γραμμενίδης, Συμεών

  • Δημητρούλια, Ξανθίππη

  • Κουρδής, Ευάγγελος

  • Λουπάκη, Ελπίδα

  • Φλώρος, Γεώργιος          

Στόχος του βιβλίου είναι η συστηματική παρουσίαση των βασικών εννοιολογικών διαστάσεων του μεταφραστικού φαινομένου. Διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια και μελετά διάφορα θέματα αιχμής που άπτονται της μετάφρασης. Επιδιώκει να εξετάσει, με κριτικό τρόπο, ορισμένες από τις σημαντικότερες πτυχές της μετάφρασης υπό το πρίσμα γλωσσολογικών, πολιτισμικών, κοινωνιολογικών και σημειολογικών προσεγγίσεων, αναδεικνύοντας έτσι το διεπιστημονικό χαρακτήρα της μεταφρασεολογικής σκέψης στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο, δικτυωμένο και διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικά περιβάλλον –εξού άλλωστε και η ιδιαίτερη έμφαση που δίνει στη θέση της τεχνολογίας στο μεταφραστικό ενέργημα. Η μελέτη υποστηρίζεται από ευρεία χρήση παραδειγμάτων από διάφορα ζεύγη γλωσσών. Το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στον ορισμό του μεταφραστικού φαινομένου καθώς και στις βασικές αρχές τη μεταφρασεολογικής επιστήμης. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετώνται οι γλωσσολογικά προσανατολισμένες προσεγγίσεις του μεταφραστικού φαινομένου καθώς και θεωρητικά ζητήματα, όπως η ισοδυναμία, που άπτονται της μετάφρασης. Στο τρίτο κεφάλαιο, το μεταφραστικό φαινόμενο προσεγγίζεται ως διαμεσολάβηση πολιτισμών, εξετάζονται οι ηθικές διαστάσεις του όπως και τα επίπεδα (μακροδομή/μικροδομή) στα οποία η έννοια του πολιτισμού εμπλέκεται με τη μετάφραση. Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετάται η διάδραση μεταξύ της κοινωνικής δομής και ατομικής δράσης στο μεταφραστικό πεδίο. Το πέμπτο κεφάλαιο αναδεικνύει τις σημειολογικές πλευρές της μεταφραστικής διαδικασίας και παρουσιάζει τις τυπολογίες με σημειωτικό υπόβαθρο. Στο έκτο κεφάλαιο διερευνάται η σχέση μεταξύ ιδεολογίας και μετάφρασης με έμφαση στη μετάφραση πολιτικών και δημοσιογραφικών κειμένων. Το έβδομο κεφάλαιο, τέλος, επικεντρώνεται στην ισχυρή τεχνολογική πτυχή της μετάφρασης σήμερα και τα διάφορα επίπεδά της (λεξικογραφικές και τεχνολογικές βάσεις δεδομένων, μεταφραστικές μνήμες, χρήση διαδικτύου, σώματα κειμένων, συστήματα αυτόματης μετάφρασης)

 https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3901

  

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νέα Πτέρυγα
Γραφείο 1α
54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310-99.75.28
e-mail: secretary@hs4ts.gr